ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงอรปรียา กัลยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา

ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงอรปรียา กัลยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา “กองทุนข้าราชการบำนาญอำเภอทุ่งสง” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อำเภอทุ่งสง