ข้าราชการครู

บุคคลากร : ข้าราชการครู

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูป
นางอรทัย นิธิสกุลกาญจน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา
โทรศัพท์ : 0867465953
อีเมล์ :
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา , งานทะเบียนวัดผล
ครูชำนาญการพิเศษ
ส.อ.พงศ์ธร บุญสิงห์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
ครูชำนาญการ
ส.อ.มนตรี รัตนพันธ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 0825917559
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น
ครูชำนาญการ
นางสาวสุนิศา จันทร์ยก
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาภาษาัอังกฤษ
โทรศัพท์ : 0892877272
อีเมล์ : sunisa15b@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้างานวางแผนฯ และ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ส.อ.พงศ์เดช อ่าวลึกน้อย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
โทรศัพท์ : 0856912120
อีเมล์ :
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น และหัวหน้างานยานพาหนะและขนส่ง
ครูชำนาญการ
จ.ต.หญิง ดร.ศรีรัตน์ ศรีเสวตร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบริหารองค์กรฯ
โทรศัพท์ : 0815360306
อีเมล์ : sriratchim@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
ครูชำนาญการ
นายสมบัติ คงสว่าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
โทรศัพท์ : 0816770120
อีเมล์ :
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล 
ครูชำนาญการ
นางจันทิมา ชูประจง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน
โทรศัพท์ : 0812702800
อีเมล์ : jantima_yayo2@yahoo.co.th
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้างานการเงินและบัญชี , หัวหน้างานบุคคลและสวัสดิการ และผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษา
ครูชำนาญการ
ส.อ.ณรงค์ศักดิ์ ปัญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 0828063063
อีเมล์ : ่jack_narongsak@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก
ครู
นางสาวมลฑิรา  เพียรดี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0899089189
อีเมล์ : ntss.ipe@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้างานพัสดุ  หัวหน้างานสารสนเทศ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
ครู
นางสาวสมเพชร หนองเป็ด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
โทรศัพท์ : 0872830277
อีเมล์ :
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ
ครู