ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

บุคคลากร : ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

ผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายในประเทศ

ที่

ชื่อ สกุล รูป ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก

ตำแหน่งบริหาร/

การสอน

1 นายชายชาญ ชัยศรี ผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายใน ปริญญาตรี พลศึกษา ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก
2 นายวุฒิชัย สุขอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายใน ปริญญาตรี พลศึกษา ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
3 นายภูวดลย์ กิ่งสันเที่ยะ ผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายใน ปริญญาตรี พลศึกษา ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โด

ผู้เชี่ยวชาญกีฬาต่างประเทศ

ที่

ชื่อ สกุล   ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก

ตำแหน่งบริหาร/

การสอน

1 นายรุสลัน นาบิลลิน ผู้เชี่ยวชาญกีฬาต่างประเทศ ปริญญาตรี พลศึกษา ผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ

วิทยากรพิเศษ

ที่

ชื่อ สกุล   ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก

ตำแหน่งบริหาร/

การสอน

1

ส.อ.ณัฐพงศ์ จันทร์แก้ว วิทยากรพิเศษ ปริญญาตรี การจัดการ ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล

2

ส.อ.ฐิติศักดิ์ หอยทอง วิทยากรพิเศษ ม.6 ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล

                

 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

ที่

ชื่อ สกุล   ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก

ตำแหน่งบริหาร/

การสอน

1 นายกวินท์ สรรเสริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์

การกีฬา

งานศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
2 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวบาน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์

การกีฬา

งานศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

ผู้ฝึกสอนกีฬา

ที่

ชื่อ สกุล

รูป ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก

ตำแหน่งบริหาร/

การสอน

1 นายเจนวิทย์ รัตนคช ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ปริญญาตรี พลศึกษา ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย
2 นายชัชพล เพชรส่งศรี ฝึกสอนกีฬามวยไทย ปริญญาตรี พลศึกษา ฝึกสอนกีฬามวยไทย
3 นายยุรนันท์ ไพจิตจินดา ฝึกสอนกีฬามวยสากล ปริญญาตรี พลศึกษา ฝึกสอนกีฬามวยสากล
4 นางสาวนุษรา สิทธิรักษ์ ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก ปริญญาตรี บริหารการศึกษา ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก
5 นางสาวศิริพร คชศักดิ์ ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก ปริญญาตรี พลศึกษา ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก
6 นางสาวเกตุสุดา โชติษฐยางกูร ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก ปริญญาตรี พลศึกษา ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก
7 นายวิชญ์พล ศรีเรือง ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ ปริญญาตรี พลศึกษา ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
8 นายณัฐชัย กำลังเกื้อ ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
9 ร.ต.เสกสรรค์ พูลอำไพ ฝึกสอนกีฬากรีฑา ม.6 ฝึกสอนกีฬากรีฑา
10 นางสาวสุภิญญา ไชยทอง ฝึกสอนกีฬากรีฑา ปริญญาตรี พลศึกษา ฝึกสอนกีฬากรีฑา
11 นางสาวกฤตพร เพ็งสุทธิ์ ฝึกสอนกีฬากรีฑา ปริญญาตรี พลศึกษา ฝึกสอนกีฬากรีฑา
12 นายธีรยุทธ บุญเพ็ชร์ ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ ปริญญาตรี พลศึกษา ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ
13 นางสาวญาดา แซ่ย่อง ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ปริญญาตรี บริหารการจัดการ ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
14 นางสาวจุฑารัตน์ อินนุรักษ์ ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ปริญญาตรี วิศวะกรรมศาสตร์ ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
15 นางสาวยมลพัทธ์ ชลสินธุ์ ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
16 นายอนุชา กุมภัณฑ์ ฝึกสอนกีฬากรีฑา ปริญญาตรี พลศึกษา ฝึกสอนกีฬากรีฑา
17 นางสาวเกตุวดี พุทจิระ ฝึกสอนกีฬากรีฑา ปริญญาตรี พลศึกษา ฝึกสอนกีฬากรีฑา