ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

บุคคลากร : ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูป
นายชายชาญ ชัยศรี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
โทรศัพท์ : 0817209391
อีเมล์ : tota_dook2009@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก , เจ้าหน้าที่พัสดุ และงานหอพักนักเรียน
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายในประเทศ
นางสาวพัชรินทร์ จันแดง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์
โทรศัพท์ : 0844496665
อีเมล์ : ae_pacharin@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา และงานหอพักนักเรียน
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายในประเทศ
นายเกรียงไกร สุดวิลัย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0896372253
อีเมล์ :
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ และงานหอพักนักเรียน
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
นายอุดมศักดิ์ เทพทวี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
โทรศัพท์ : 0898299167
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา และงานหอพักนักเรียน
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ประภาส อำนวยสัตย์
วุฒิการศึกษา : –
โทรศัพท์ : –
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก
ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก
ประกายเดือน เพชรขุ้ม
วุฒิการศึกษา : –
โทรศัพท์ : –
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้ฝึกสอนกีฬามวย
ผู้ฝึกสอนกีฬามวย
นุษรา สิทธิรักษ์
วุฒิการศึกษา : –
โทรศัพท์ : –
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก
ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก