ครูผู้สอนวิชาสามัญ

บุคคลากร : ครูผู้สอนวิชาสามัญ

ที่

ชื่อ สกุล

รูป

ตำแหน่ง

วุฒิ

วิชาเอก

ตำแหน่งบริหาร/การสอน

1

นางสาวปรารถนา

หนูกราน

ครูสอนวิชาสามัญ

ปริญญาตรี

การจัดการสารสนเทศ

ครูบรรณารักษ์

2

นางสาววรัญญา

แสงวิเชียร

ครูสอนวิชาสามัญ

ปริญญาโท

ครุศาสตร์วิทยาศาสตร์

ครูสอนวิชาฟิสิกส์

3

นางสาวธนิดา

จำปี

 

ครูสอนวิชาสามัญ

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์สังคมศึกษา

ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

4

นายวรุฒิกรณ์

แสงวิเชียร

ครูสอนวิชาสามัญ

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์

ครูสอนวิชาการงานอาชีพ      และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

นางสาวพัชรินธร

พริกเล็ก

ครูสอนวิชาสามัญ

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์ภาษาไทย

ครูสอนวิชาภาษาไทย

6

นายชิติศักดิ์

ศรีนุ่นอินทร์

ครูสอนวิชาสามัญ

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์ภาษาไทย

ครูสอนวิชาภาษาไทย

7

นางสาวกิ่งแก้ว

ไทรทอง

ครูสอนวิชาสามัญ

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์คณิตศาสตร์

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

8

นางสาวสุภาวดี

ทองเผือก

ครูสอนวิชาสามัญ

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์ศิลปศึกษา

ครูสอนวิชาศิลปะ

9

นายทิฆัมพร

แก้วเล็ก

 

ครูสอนวิชาสามัญ

ปริญญาโท

ศึกษาศาสตร์ชีววิทยา

ครูสอนวิชาเคมี

10

นางสาววรุณาทิตต์

หนูวงค์

ครูสอนวิชาสามัญ

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

11

นายอิสราพงศ์

กิจรุ่งวัฒนากร

ครูสอนวิชาสามัญ

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ

ครูสอนวิชาชีววิทยา

12

นายสุรศักดิ์

สร้อยจิตร

ครูสอนวิชาสามัญ

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์คณิตศาสตร์

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

13

นางสาวนฤมล

สังข์เลื่อน

ครูสอนวิชาสามัญ

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

14

นางสาวชุติมา

มุ่ย

ครูสอนวิชาสามัญ

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอนวิชาฟิสิกส์