ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ที่ ชื่อ-สกุล พ.ศ. วุฒิการศึกษา
นายวีรศักดิ์ นุ่นประดิษฐ์ ๒๕๓๖-๒๕๕๐ ปริญญาโท สาขาพลศึกษา
ว่าที่ ร้อยตรี อานนท์ สำรวจการณ์ ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ปริญญาโท สาขาพลศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
นายครองจักร งามมีศรี ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ปริญญาโท สาขาการพลศึกษา