ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะกีฬาเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะด้านกีฬา เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
ตามที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น บัดนี้ โรงเรียนได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายนี้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบทักษะกีฬา ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้ผู้มีรายชื่อไปรายงานตัวเพื่อทดสอบ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 08.30 ณ โรงฝึกพลศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ หากผู้สนใจสมัครเข้าเรียนแต่ยังไม่ได้ยื่นใบสมัคร ให้ติดต่อสมัครได้ที่งานวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวลาราชการจนถึงวันที่มีการทดสอบ Download ประกาศและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะกีฬา ที่นี่…

 

 

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 16-02-2560 เวลา 09:46:46 น.