ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 10-11 กันยายน 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.กฤตพร บุศย์เพชร เป็นวิทยากร นางสาวสุนิศา จันทร์ยก และ จ.ต.หญิง ดร.ศรีรัตน์ ศรีเสวตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ