ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้รองรับกับความแตกต่างด้านศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจึงเป็นสถานศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความ สามารถพิเศษทางการกีฬาได้ฝึกหัด หรือพัฒนาทักษะด้านการกีฬาให้มีความชำนาญควบคู่กับ การจัดการศึกษาวิชาสามัญตาม หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการโดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนประจำ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนกีฬา รูปแบบประหยัด เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ให้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เป็นต้นมา เพื่อให้การดำเนินงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมพลศึกษาได้มีคำสั่งที่ ๑๔๔๙/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ โดยนายสุวิทย์ วิสุทธิสิน อธิบดีกรมพลศึกษาให้นายวีรศักดิ์ นุ่นประดิษฐ์ เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีคำสั่งที่ ๓๖๔๐/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยนายสุชาญ พงษ์เหนือ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้จัดประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมการดำเนินงานในการจัดเตรียมสถานที่ตั้งโรงเรียน โดยได้รับอนุญาตให้ใช้สนามกีฬาอำเภอทุ่งสง ซึ่งกรมพลศึกษาได้จัดงบ ก่อสร้างให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน ๒,๑๔๒,๐๐๐ บาท ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญ ได้ประสานกับสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนร่วมโครงการ ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนสตรีทุ่งสงและโรงเรียนทุ่งสง

ในระยะเริ่มแรกเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๘ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการอำเภอทุ่งสงให้ ใช้สถานที่เป็นสำนักงานชั่วคราว และได้ประสานกับเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสงเรื่องการจัดสถานที่พักนักเรียนที่เปิดรับในปี ๒๕๓๘ จำนวน ๖๐ คน ซึ่งกรมพลศึกษาไม่สามารถสร้างที่พักได้ทัน ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลปากแพรก โดยพันโทนายแพทย์ปริวรรต อุดมศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากแพรก จึงได้ย้ายสำนักงานชั่วคราวจากสำนักงานศึกษาธิการอำเภอทุ่งสง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ มาอยู่บริเวณเดียวกับหอพักนักกีฬาที่โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โดยมี นายสุรินทร์ พฤษชัยนิมิต เป็นอาจารย์ใหญ่ และนายเจริญ ทองนาเหนือ เป็นผู้ประสานงานร่วม ทำให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ เป็นปีแรก โดยเปิดสอน ๕ ชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน กรีฑา ฟุตบอล ยกน้ำหนัก และ ว่ายน้ำ

ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดสอนทั้งสิ้น ๗ ชนิดกีฬาได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก มวยสากล – มวยไทย และ เซปักตะกร้อ ปี ๒๕๔๙ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา และเปิดการเรียนการสอนเพียง ๕ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก มวยสากล – มวยไทย และเซปักตะกร้อ ปัจจุบันโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดทำการสอน ๓ ชนิดกีฬาหลัก คือ กรีฑา ยกน้ำหนัก มวยไทย – มวยสากลสมัครเล่น มีกีฬาเสริม ๒ ชนิด คือ คาราเต้โด และ ฟุตบอลหญิง กับอีก ๑ ชนิดกีฬาอนุรักษ์ คือ กีฬาเซปักตะกร้อ และมี ๑ กีฬาสาธิต คือ มวยปล้ำ

ที่ตั้งปัจจุบัน ๑๔๔ หมูที่ ๘ บ้านควนไม้แดง ถนนสายเอเชีย ทุ่งสง – สุราษฏร์ธานี ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๑๐

ขนาดพื้นที่มีเนื้อที่เดิม ๘๐ ไร่ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและผู้มีอุปการคุณจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๔๖ ไร่ รวมพื้นที่ตั้งโรงเรียนทั้งหมด ณ ปัจจุบัน จำนวน ๑๒๖ ไร่

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ – ๖

ตราประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นตรารูปวงรีประกอบด้วยแถบด้านบนตัวอักษรภาษาไทย สถาบันการพลศึกษา แถบด้านล่าง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช วงรีด้านในเป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียร พระหัตถ์ซ้ายวชิระ พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ ลอยอยู่บนเมฆแสดงถึง พลังอันรุ่งโรจน์และความเจริญก้าวหน้า ด้านหลังมีลักษณะห่วง วงกลมคล้องกัน 3 ห่วง หมายถึงองค์ 3 ของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา

ตราประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

สีประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 2 สี
ได้แก่ สีม่วง สีเหลือง
ธง สีม่วง หมายถึง สีแห่งความเข้มเข็งอดทน
สีเหลือง หมายถึง สีแห่งคุณธรรมและจริยธรรม