ปรัชญา วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภายในปี ๒๕๕๖ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางการกีฬา โดยมีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร บนพื้นฐานของการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

ปรัชญาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

“กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่ศึกษา รู้ค่าคุณธรรม”