ผู้บริหาร

บุคคลากร : ผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูป
นางละออศรี ทิพย์แก้ว
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 0817288689
อีเมล์ : L.thipkaew@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครูชำนาญการ
นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 0898778057
อีเมล์ : n_somchai2513@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิชาการ
ครูชำนาญการ
นายพิสิฐ ชาญรังษี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการพลศึกษา
โทรศัพท์ : 0807123518
อีเมล์ : chanrungsi_2508@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน
ครูชำนาญการ