ผู้บริหาร

บุคคลากร : ผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
รูป
นายพิสิฐ  ชาญรังษี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการพลศึกษา
โทรศัพท์ : 0807123518
อีเมล์ : chanrungsi_2508@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครูชำนาญการ
นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 0966324649
อีเมล์ : n_somchai2513@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกานต์สิรี บุญสิงห์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
หน้าที่รับผิดชอบ: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ครูชำนาญการ