พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ

บุคคลากร : พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูป
นายสุทัศน์ ลาพึง
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โทรศัพท์ : 0862953563
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
นายสุวิทย์ ธรรมสะโร
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
โทรศัพท์ : 0901695940
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: งานอาคารสถานที่
พนักงานทั่วไป
นางสุภาพ สันติรังสิมันตุ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0892010816
อีเมล์ : supap-su@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: งานการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิลาวัลย์ เกิดขุมทอง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ(รัฐศาสตร์) และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0817480481
อีเมล์ : oil-first@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: งานพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ