พรบ.ว่าด้วยการกระทำความ ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2550