พรบ.สถาบันการพลศึกษา

พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548