ภารกิจ เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๔. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะอย่างยั่งยืน

๕. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีการดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย

๗. มุ่งเน้นการบริหารโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๘. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น


คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

นักเรียนที่จบจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถมีคุณภาพเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ
2. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. มีความรู้ ความคิด ความสามารถ และมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ มีน้ำใจนักกีฬาและมีจรรยาบรรณของนักกีฬา
5. มีความจงรักภักดีและความภูมิใจในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และตระหนักในความสำคัญของการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม