มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) แนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เวลา 11.00 น. พ.อ.อ.อนุชา สันติรังสิมันตุ์ ครูแนะแนวโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช น.ส.จตุพร เดี่ยวสกุล ครูบรรณารักษ์และครูแนะแนว นายมนตรี แดงเรือง ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา ได้ให้การต้อนรับคณะวิทยากรแนะแนวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)ได้แก่ ดร.ณัฏฐ์วดี คณิตินสุทธิทอง สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และ ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมาให้การแนะแนวหลักสูตร คณะที่จัดการเรียนการสอนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเปิดการเรียนการสอน 3 คณะ ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 24-02-2560 เวลา 11:40:42 น.