รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เอกสารดาวน์โหลด SAR ปีการศึกษา 2562