วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางการกีฬา

๒. ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๔. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะอย่างยั่งยืน

๕. ผู้เรียนมีการดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖. บุคลากรทุกฝ่ายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๗. ผู้บริหารเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรในการจัดการศึกษา

๘. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น