สรุปผลการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกีฬา และจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา 08.3๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียน

 

 

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 17-03-2559 เวลา 14:41:25 น.