สรุปผลการดำเนินงานโครงการรู้เท่าทันยาเสพติด

สรุปผลการดำเนินงานโครงการรู้เท่าทันยาเสพติด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการจัดทำโครงการรู้เท่าทันยาเสพติด ขึ้นเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ว่ามีผลกระทบในด้านใดบ้าง ซึ่งผลจากการดำเนินงานโครงการครั้งนี้ คือ ๑)            นักเรียน ร้อยละ 86.20 รู้เท่าทันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเห็นคุณค่าของการไม่ ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ๒) นักเรียนได้รับฟังการอบรมจากวิทยากรที่มีความสามารถตามกำหนดการ (เอกสารอยู่ในภาคผนวก) ๓)          ได้ผลงานการประกวดคำขวัญรู้เท่าทันยาเสพติด พร้อมมอบของรางวัลและเกียรติบัตร และได้นำผลงานของนักเรียนมาจัดแสดงให้นักเรียนทั่วไปได้ร่วมชื่นชมผลงานบริหารหน้าห้องวิชาการ

 

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 18-03-2559 เวลา 14:31:40 น.