สรุปผลการแข่งขัน มวยไทยสมัครเล่น “ทุ่งกระบือเกมส์” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

สรุปผลการแข่งขัน มวยไทยสมัครเล่น
“ทุ่งกระบือเกมส์” ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
************************************
7 เหรียญทอง
4 เหรียญเงิน
2 เหรียญทองแดง
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง น.ส.ยศวดี ประพฤติชอบ
เหรียญทอง
1.ด.ช.อนุรักษ์ บุญรอด รุ่นอายุ14ปีชาย
2.ด.ช.ธราเทพ ศรีประภา รุ่นอายุ14ปีชาย
3นางสาวนฤมล มณีฉาย รุ่นอายุ17ปีหญิง
4นางสาวยศวดี ประพฤติชอบ รุ่นอายุ17ปีหญิง
5นายก้องเกียรติ จันทร์เพชร รุ่นอายุ17ปีชาย
6นายพจวีย์ รักขาว รุ่นอายุ17ปีชาย
7นายชาญณรงค์ ชูอ่อน รุ่นอายุ17ปีชาย
เหรียญเงิน
1.ธนาเทพ ท่าดี รุ่นอายุ14ปีชาย
2.ยมุนา ลักษณะกุล รุ่นอายุ17ปีหญิง
3.วีรภัทร บุตรหลัง รุ่นอายุ17ปีชาย
4.ปฐพี รัตนบุรี รุ่นอายุ17ปีชาย
เหรียญทองแดง
1.นายธนวัตน์ สุขคง รุ่นอายุ17ปีชาย
2.น.ส.ณัฐธิกานต์ บุญชาติ รุ่นอายุ17ปีหญิง