อบรม “การผลิตนวัตกรรมเพื่อกีฬาสู่ความเป็นเลิศ”

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง จัดอบรม “การผลิตนวัตกรรมเพื่อกีฬาสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง โดยทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมอบรมจำนวน 5 คน