เจ้าหน้าที่

บุคคลากร : เจ้าหน้าที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูป
เกศินี อัครกุล
วุฒิการศึกษา : –
โทรศัพท์ : –
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการเงิน
จุไรรัตน์ สุขแดง
วุฒิการศึกษา : –
โทรศัพท์ : –
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ธุรการ
มนิดา ชัยศรี
วุฒิการศึกษา : –
โทรศัพท์ : –
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ราชิต จันทร์เอียด
วุฒิการศึกษา : –
โทรศัพท์ : –
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลวิชาการ
นิตย์ สมศิริ
วุฒิการศึกษา : –
โทรศัพท์ : –
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: พนักงานขับรถยนต์
เชษฐโชค พรหมทอง
วุฒิการศึกษา : –
โทรศัพท์ : –
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
วิชัย รอดสีเสน
วุฒิการศึกษา : –
โทรศัพท์ : –
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อนิรุต เพชรชุม
วุฒิการศึกษา : –
โทรศัพท์ : –
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ญาณิศา ชวดสงค์
วุฒิการศึกษา : –
โทรศัพท์ : –
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
วรรณี ดอกไม้หอม
วุฒิการศึกษา : –
โทรศัพท์ : –
อีเมล์ : –
หน้าที่รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด