โครงการธนาคารโรงเรียน

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชการจัดโครงการธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ๑)         เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ๒)          เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยายาม ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน และเสียสละเพื่อส่วนรวม ๓)  ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็นและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในโครงการธนาคารโรงเรียน โดยประเมินตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60

 

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 27-06-2559 เวลา 13:44:26 น.