โครงการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชตระหนักถึงความจำเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อมุ่งพัฒนาครูให้ปรับตัวก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นทักษะกระบวนการการเรียนการสอน โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ ผู้บริหารสามารถใช้กระบวนการนิเทศภายใน ในการดำเนินการกำกับติดตามการปฏิบัติตนของครูอย่างเป็นระบบ ในการนี้ จึงได้จัดโครงการนิเทศการสอน โดยการประเมินครูในแต่ละภาคเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

 

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 25-06-2559 เวลา 15:07:42 น.