โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ ดำเนินการโดยครูทุกกลุ่มสาระได้ดำเนินการสอนเสริมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกเวลาเรียน เพื่อให้ผลการสอบระดับชาติของนักเรียนมีคะแนนดีขึ้นและนักเรียนได้เตรียมตัวก่อนเข้าสอบเรียนต่อในสถาบันต่างๆ เสริมความรู้ให้กับนักเรียน ผลการประเมินผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ ประเมินตามวัตถุประสงค์ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มาก ( ร้อยละ 85.84 )

 

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 27-06-2559 เวลา 13:58:56 น.