โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาไทยในยุค 4.0

วันที่ 20 มกราคม 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาไทยในยุค 4.0 ให้กับครูผู้สอน
เวลา 09.00 น. นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ส.อ.มนตรี รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะครูจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง รวม 40 ท่าน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี จันทรา และ ดร.อรุณ จุติผล วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งเดินทางมาให้ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาไทยในยุค 4.0 สำหรับการศึกษาไทยแบ่งออกเป็น 4 ยุค คือ 1.0 ยุคเกษตรกรรม , 2.0 ยุคอตสาหกรรม , 3.0 ยุคเทคโนโลยี , 4.0 ยุคผลิตภาพ ซึ่งการศึกษาไทยในยุค 4.0 นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องทำให้ผู้เรียนเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก

 

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 30-01-2560 เวลา 12:15:31 น