โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ- เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและสามารถนำกิจกรรมไปปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความคิดสร้างสรรค์ และ เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจากการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโดยประเมินตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.36 คิดเป็นร้อยละ 87.25

 

 

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 27-06-2559 เวลา 13:04:27 น.