ใบสมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564
**********สิ่งที่ต้องนำมาด้วยหลังจากสมัครเรียนแล้ว***********
**ให้นำหลักฐานดังนี้มาด้วย**
– รูป 1 นิ้ว 2 ใบ
– หลักฐานการศึกษา
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร
– เกียรติบัตรแสดงความสามารถทางการกีฬา(ถ้ามี)
– หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)
– เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ (ถ้ามี)
************************************
หมายเหตุ ให้นำเอกสารหลักฐาน ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบุที่มุมซองว่า “สมัครเรียน”) เลขที่  144 หมู่ 8 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร.075-302031 ไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 หรือให้นำมาในวันที่ทดสอบร่างกายนักเรียน