แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนเข้าเรียน 2 ช่วง คือ วันที่ 27 พ.ค. 64 และวันที่ 10 มิ.ย.64

เรียนแจ้งผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนเปิดให้นักเรียนเข้าเรียน 2 ช่วง คือ วันที่ 27 พ.ค. 64 และวันที่ 10 มิ.ย.64 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
***หมายเหตุ***วันกลับเข้าโรงเรียนให้นักเรียนนำ Timeline ใบรับรองแพทย์ หน้ากากผ้า อย่างน้อยคนละ 5 ชิ้น ขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โรงเรียนมีเพิ่มเติมให้