admin

แผนจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

แผนจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดย ครูสุนิสา เพ็งจันทร์ Download   เขียนโดย : งานสารสนเทศ 22-08-2554 เวลา 17:22:20 น.

แผนจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

แผนจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดย ครูจตุพร เดี่ยวสกุล Download   เขียนโดย : งานสารสนเทศ 22-08-2554 เวลา 17:16:41 น.

แผนจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

แผนจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดย ครูจตุพร เดี่ยวสกุล Download   เขียนโดย : งานสารสนเทศ 22-08-2554 เวลา 17:12:06 น.

แผนการฝึกซ้อมกีฬามวยปล้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2554

แผนการฝึกซ้อมกีฬามวยปล้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2554 Download   เขียนโดย : งานสารสนเทศ 11-06-2554 เวลา 14:07:34 น.

การเขียนโปรแกรมการฝึกซ้อมและการฝึกโดยใช้น้ำหนัก weight training

วันที่ 25 เมษายน 2554 นายครองจักร งามมีศรี ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา "การเขียนโปรแกรมการฝึกซ้อมและการฝึกโดยใช้น้ำหนัก weight training" โดย รศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ และเทศบาลเมืองทุ่งสง รวม 40 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้จะมีขึ้นจนถึงวันที่ 27 เมษายน 2554   เขียนโดย : งานสารสนเทศ 25-04-2554 เวลา 16:05:54 น.

อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรักษาความปลอดภัย

วันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ น.ส.มลฑิรา เพียรดี และ นางธัญลักษณ์ คงพิทักษ์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรักษาความปลอดภัย ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานบนระบบเครือข่าย ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) จากโรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษาทั่วประเทศ รวม ๒๒ คน   ปัจจุบันสถาบันการพลศึกษาได้ดำเนินการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรักษาความปลอดภัย ติดตั้งที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬาทุกแห่ง รวม ๒๙ แห่ง เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานในระบบเครือข่ายของแต่ละหน่วยงาน รองรับตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เขียนโดย : งานสารสนเทศ 11-01-2554 เวลา 17:44:53 น.
1 9 10 11