admin

กิจกรรมวันมาฆบูชา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 โดยช่วงเช้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ร่วมพิธีทำบุญ ณ วัดควนไม้แดง และเวียนเทียนในช่วงค่ำ วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรม "วันมาฆบูชา" เริ่มจากกิจกรรมช่วงเช้าทำพีธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณโรงเรียน ประกอบด้วย พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพรหม ศาลเจ้าที่ ศาลตา-ยาย และพระบรมรูป ร.5 , ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา ณ วันควนไม้แดง และในตอนค่ำ ร่วมเวียนเทียนตามประเพณี ณ วันควนไม้แดง "วันมาฆบูชา" ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ [...]

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 11

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 11 ณ โรงฝึกพลศึกษา 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 9.30 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายชาติชาย นุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬา และ พ.อ.อ.อนุชา สันติรังสิมันตุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้การต้อนรับนายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 23 -24 ธันวาคม 2560 ณ [...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จิรัฏฐ์ กรุ๊ป (2014) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๙๗,๑๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   Download เขียนโดย : งานสารสนเทศ 01-12-2560 เวลา 17:07:07 น.

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๓,๒๓๘.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ntss.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๓๐๒๐๓๑ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านทางอีเมล์ ntss@ipe.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ntss.ac.th [...]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๒๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ntss.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๓๐๒๐๓๑ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านทางอีเมล์ ืntss@ipe.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ [...]

รายงานงบทดลองและรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือนตุลาคม 2560

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสเบิกจ่าย 050060021 นำเสนอรายงานงบทดลอง จากระบบ GFMIS และรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือนตุลาคม 2560 Download รายละเอียดที่นี่... Download   เขียนโดย : งานสารสนเทศ 14-11-2560 เวลา 18:34:50 น.

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งส กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ntss.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๓๐๒๐๓๑ ในวันและเวลาราชการ Download   เขียนโดย : งานสารสนเทศ 03-11-2560 เวลา 18:45:32 น.

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน  จำนวน           ๒ ชุด กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ntss.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๓๐๒๐๓๑ ในวันและเวลาราชการ Download   เขียนโดย : งานสารสนเทศ 03-11-2560 เวลา 18:33:15 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๖๒,๘๓๐.๐๐ บาท กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ntss.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๓๐๒๐๓๑ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านทางอีเมล์ ntss@ipe.ac.th ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ntss.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ [...]
1 2 3 4 11