ข่าวเด่น

ประชุมผู้ฝึกสอนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระดับชาติ ชุมพร – ระนอง เกมส์

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ผู้ฝึกสอนกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์" ระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดชุมพร - ระนอง เวลา 13.30 น. นายอรรถพร ขาวล้วน ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ฝึกสอนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนเดินทางร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระดับชาติ ชุมพร - ระนอง เกมส์ ระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม 2560 โดยนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขัน ในชนิดกีฬา กรีฑาชาย-หญิง ฟุตบอลหญิง คาราเต้โดชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย มวยไทยสมัคเล่นชาย-หญิง มวยสากลสมัครเล่นชาย-หญิง ยกน้ำหนักชาย-หญิง และฟันดาบชาย-หญิง เขียนโดย : งานสารสนเทศ [...]

กิจกรรมวันมาฆบูชา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 โดยช่วงเช้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ร่วมพิธีทำบุญ ณ วัดควนไม้แดง และเวียนเทียนในช่วงค่ำ วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรม "วันมาฆบูชา" เริ่มจากกิจกรรมช่วงเช้าทำพีธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณโรงเรียน ประกอบด้วย พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพรหม ศาลเจ้าที่ ศาลตา-ยาย และพระบรมรูป ร.5 , ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา ณ วันควนไม้แดง และในตอนค่ำ ร่วมเวียนเทียนตามประเพณี ณ วันควนไม้แดง "วันมาฆบูชา" ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ [...]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๒๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ntss.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๓๐๒๐๓๑ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านทางอีเมล์ ืntss@ipe.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ [...]