งานประกันคุณภาพ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ ดำเนินการโดยครูทุกกลุ่มสาระได้ดำเนินการสอนเสริมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกเวลาเรียน เพื่อให้ผลการสอบระดับชาติของนักเรียนมีคะแนนดีขึ้นและนักเรียนได้เตรียมตัวก่อนเข้าสอบเรียนต่อในสถาบันต่างๆ เสริมความรู้ให้กับนักเรียน ผลการประเมินผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ ประเมินตามวัตถุประสงค์ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มาก ( ร้อยละ 85.84 ) Download   เขียนโดย : งานสารสนเทศ 27-06-2559 เวลา 13:58:56 น.

โครงการธนาคารโรงเรียน

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชการจัดโครงการธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ๑)         เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ๒)          เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยายาม ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน และเสียสละเพื่อส่วนรวม ๓)  ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็นและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในโครงการธนาคารโรงเรียน โดยประเมินตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 Download   เขียนโดย : งานสารสนเทศ 27-06-2559 เวลา 13:44:26 น.

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ- เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและสามารถนำกิจกรรมไปปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความคิดสร้างสรรค์ และ เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจากการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโดยประเมินตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.36 คิดเป็นร้อยละ 87.25 Download     เขียนโดย : งานสารสนเทศ 27-06-2559 เวลา 13:04:27 น.

โครงการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชตระหนักถึงความจำเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อมุ่งพัฒนาครูให้ปรับตัวก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นทักษะกระบวนการการเรียนการสอน โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ ผู้บริหารสามารถใช้กระบวนการนิเทศภายใน ในการดำเนินการกำกับติดตามการปฏิบัติตนของครูอย่างเป็นระบบ ในการนี้ จึงได้จัดโครงการนิเทศการสอน โดยการประเมินครูในแต่ละภาคเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง Download   เขียนโดย : งานสารสนเทศ 25-06-2559 เวลา 15:07:42 น.

กิจกรรมสุขสันต์วันคริสต์มาส

โครงการสุขสันต์วันคริสต์มาส วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา 19.3๐ – 21.๐๐ น. ณ โรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช Download   เขียนโดย : งานสารสนเทศ 25-06-2559 เวลา 14:05:01 น.

สรุปผลการดำเนินงานโครงการรู้เท่าทันยาเสพติด

สรุปผลการดำเนินงานโครงการรู้เท่าทันยาเสพติด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการจัดทำโครงการรู้เท่าทันยาเสพติด ขึ้นเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ว่ามีผลกระทบในด้านใดบ้าง ซึ่งผลจากการดำเนินงานโครงการครั้งนี้ คือ ๑)            นักเรียน ร้อยละ 86.20 รู้เท่าทันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเห็นคุณค่าของการไม่ ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ๒) นักเรียนได้รับฟังการอบรมจากวิทยากรที่มีความสามารถตามกำหนดการ (เอกสารอยู่ในภาคผนวก) ๓)          ได้ผลงานการประกวดคำขวัญรู้เท่าทันยาเสพติด พร้อมมอบของรางวัลและเกียรติบัตร และได้นำผลงานของนักเรียนมาจัดแสดงให้นักเรียนทั่วไปได้ร่วมชื่นชมผลงานบริหารหน้าห้องวิชาการ Download   เขียนโดย : งานสารสนเทศ 18-03-2559 เวลา 14:31:40 [...]

สรุปผลการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกีฬา และจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา 08.3๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียน   Download   เขียนโดย : งานสารสนเทศ 17-03-2559 เวลา 14:41:25 น.