Uncategorized

ประชุมผู้ฝึกสอนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระดับชาติ ชุมพร – ระนอง เกมส์

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ผู้ฝึกสอนกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์" ระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดชุมพร - ระนอง เวลา 13.30 น. นายอรรถพร ขาวล้วน ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ฝึกสอนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนเดินทางร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระดับชาติ ชุมพร - ระนอง เกมส์ ระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม 2560 โดยนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขัน ในชนิดกีฬา กรีฑาชาย-หญิง ฟุตบอลหญิง คาราเต้โดชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย มวยไทยสมัคเล่นชาย-หญิง มวยสากลสมัครเล่นชาย-หญิง ยกน้ำหนักชาย-หญิง และฟันดาบชาย-หญิง เขียนโดย : งานสารสนเทศ [...]

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ในกีฬา กรีฑา ยกน้ำหนัก มวยไทย-มวยสากล มวยปล้ำ คาราเต้โด ฟุตบอลหญิง เซปักตะกร้อ และฟันดาบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการสอบคัดเลือก ตามระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับโรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่เสียค่าสมัคร สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้น ม.1 - ม.4 รายละเอียดดังนี้ ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร 1. [...]