โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thamma
 
 
 

 
 
Untitled Document
เมนูหลัก
 
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์
ภารกิจ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
  ผู้บริหาร
  ข้าราชการครู
  พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
  ครูผู้ฝึกสอนกีฬา
  ครูผู้สอนวิชาสามัญ
  เจ้าหน้าที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าลงทะเบียน  
กระดานสนทนา
 
 
หมวดหมู่ข่าว
 
ข่าวสำหรับอาจารย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
งานประกันคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางกีฬา/วิชาการ
โครงการประจำปี/ผลการดำเนินงาน
แผนการจัดการเรียนรู้
กพร.
วิทยาศาสตร์การกีฬา
แผนการฝึกซ้อมกีฬา
ข่าวสำหรับหน้าภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิปยูทูป
บทเรียนสำเร็จรูป
ประกาศราคากลาง
 
 
ดาวน์โหลดเพลง
  12 นักษัตรเกมส์-เพลงเต็ม
12 นักษัตรเกมส์-ดนตรี
 
 
ดาวน์โหลด
 
พรบ.สถาบันการพลศึกษา
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่
คู่มือเว็บเมล์
คู่มือ E-education
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2558
ผลการดำเนินงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
คู่มืองานประกันคุณภาพโรงเรียนกีฬา
KPI IPE Sport School
 
 
สถิติ
 
ชุมชนออนไลน์ของคนเมืองนคร ที่กิน ที่เที่ยว เพลงออนไลน์  วิทยุออนไลน์ ข่าว อัพเดททุกวัน หาเพื่อน ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จตุคามรามเทพ
Design by นายอักษร
Admin Only
ออนไลน์ : 1 คน
เยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 50
 

 
 
ประวัติโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้รองรับกับความแตกต่างด้านศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจึงเป็นสถานศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความ สามารถพิเศษทางการกีฬาได้ฝึกหัด หรือพัฒนาทักษะด้านการกีฬาให้มีความชำนาญควบคู่กับ การจัดการศึกษาวิชาสามัญตาม หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการโดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนประจำ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนกีฬา รูปแบบประหยัด เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ให้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เป็นต้นมา เพื่อให้การดำเนินงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมพลศึกษาได้มีคำสั่งที่ ๑๔๔๙/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ โดยนายสุวิทย์ วิสุทธิสิน อธิบดีกรมพลศึกษาให้นายวีรศักดิ์ นุ่นประดิษฐ์ เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีคำสั่งที่ ๓๖๔๐/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยนายสุชาญ พงษ์เหนือ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้จัดประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมการดำเนินงานในการจัดเตรียมสถานที่ตั้งโรงเรียน โดยได้รับอนุญาตให้ใช้สนามกีฬาอำเภอทุ่งสง ซึ่งกรมพลศึกษาได้จัดงบ ก่อสร้างให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน ๒,๑๔๒,๐๐๐ บาท ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญ ได้ประสานกับสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนร่วมโครงการ ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนสตรีทุ่งสงและโรงเรียนทุ่งสง

ในระยะเริ่มแรกเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๘ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการอำเภอทุ่งสงให้ ใช้สถานที่เป็นสำนักงานชั่วคราว และได้ประสานกับเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสงเรื่องการจัดสถานที่พักนักเรียนที่เปิดรับในปี ๒๕๓๘ จำนวน ๖๐ คน ซึ่งกรมพลศึกษาไม่สามารถสร้างที่พักได้ทัน ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลปากแพรก โดยพันโทนายแพทย์ปริวรรต อุดมศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากแพรก จึงได้ย้ายสำนักงานชั่วคราวจากสำนักงานศึกษาธิการอำเภอทุ่งสง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ มาอยู่บริเวณเดียวกับหอพักนักกีฬาที่โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โดยมี นายสุรินทร์ พฤษชัยนิมิต เป็นอาจารย์ใหญ่ และนายเจริญ ทองนาเหนือ เป็นผู้ประสานงานร่วม ทำให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ เป็นปีแรก โดยเปิดสอน ๕ ชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน กรีฑา ฟุตบอล ยกน้ำหนัก และ ว่ายน้ำ

ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดสอนทั้งสิ้น ๗ ชนิดกีฬาได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก มวยสากล - มวยไทย และ เซปักตะกร้อ ปี ๒๕๔๙ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา และเปิดการเรียนการสอนเพียง ๕ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก มวยสากล - มวยไทย และเซปักตะกร้อ ปัจจุบันโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดทำการสอน ๓ ชนิดกีฬาหลัก คือ กรีฑา ยกน้ำหนัก มวยไทย - มวยสากลสมัครเล่น มีกีฬาเสริม ๒ ชนิด คือ คาราเต้โด และ ฟุตบอลหญิง กับอีก ๑ ชนิดกีฬาอนุรักษ์ คือ กีฬาเซปักตะกร้อ และมี ๑ กีฬาสาธิต คือ มวยปล้ำที่ตั้งปัจจุบัน ๑๔๔ หมูที่ ๘ บ้านควนไม้แดง ถนนสายเอเชีย ทุ่งสง – สุราษฏร์ธานี ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๑๐

ขนาดพื้นที่มีเนื้อที่เดิม ๘๐ ไร่ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและผู้มีอุปการคุณจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๔๖ ไร่ รวมพื้นที่ตั้งโรงเรียนทั้งหมด ณ ปัจจุบัน จำนวน ๑๒๖ ไร่

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ – ๖

ตราประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตราประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นตรารูปวงรีประกอบด้วยแถบด้านบนตัวอักษรภาษาไทย สถาบันการพลศึกษา แถบด้านล่าง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช วงรีด้านในเป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียร พระหัตถ์ซ้ายวชิระ พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ ลอยอยู่บนเมฆแสดงถึง พลังอันรุ่งโรจน์และความเจริญก้าวหน้า ด้านหลังมีลักษณะห่วง วงกลมคล้องกัน 3 ห่วง หมายถึงองค์ 3 ของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา
ธงประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช


 
 

สีประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 2 สี
ได้แก่ สีม่วง สีเหลือง
ธง สีม่วง หมายถึง สีแห่งความเข้มเข็งอดทน
สีเหลือง หมายถึง สีแห่งคุณธรรมและจริยธรรม

 
 
 
 
Untitled Document
ศูนย์สารสนเทศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
144 หมู่ที่ 8 ถนนทุ่งสง - สุราษฏร์ฯ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
Tel 075-302031 Fax 075-302034 E-mail ntss.ipe@gmail.com
 
 
Untitled Document