โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thamma
 
 
 

 
 
Untitled Document
เมนูหลัก
 
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์
ภารกิจ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
  ผู้บริหาร
  ข้าราชการครู
  พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
  ครูผู้ฝึกสอนกีฬา
  ครูผู้สอนวิชาสามัญ
  เจ้าหน้าที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าลงทะเบียน  
กระดานสนทนา
 
 
หมวดหมู่ข่าว
 
ข่าวสำหรับอาจารย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
งานประกันคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางกีฬา/วิชาการ
โครงการประจำปี/ผลการดำเนินงาน
แผนการจัดการเรียนรู้
กพร.
วิทยาศาสตร์การกีฬา
แผนการฝึกซ้อมกีฬา
ข่าวสำหรับหน้าภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิปยูทูป
บทเรียนสำเร็จรูป
ประกาศราคากลาง
 
 
ดาวน์โหลดเพลง
  12 นักษัตรเกมส์-เพลงเต็ม
12 นักษัตรเกมส์-ดนตรี
 
 
ดาวน์โหลด
 
พรบ.สถาบันการพลศึกษา
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่
คู่มือเว็บเมล์
คู่มือ E-education
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2558
ผลการดำเนินงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
คู่มืองานประกันคุณภาพโรงเรียนกีฬา
KPI IPE Sport School
 
 
สถิติ
 
ชุมชนออนไลน์ของคนเมืองนคร ที่กิน ที่เที่ยว เพลงออนไลน์  วิทยุออนไลน์ ข่าว อัพเดททุกวัน หาเพื่อน ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จตุคามรามเทพ
Design by นายอักษร
Admin Only
ออนไลน์ : 1 คน
เยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 50
 

 
 
พันธกิจโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๔. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะอย่างยั่งยืน

๕. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีการดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย

๗. มุ่งเน้นการบริหารโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๘. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นักเรียนที่จบจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถมีคุณภาพเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ
2. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. มีความรู้ ความคิด ความสามารถ และมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ มีน้ำใจนักกีฬาและมีจรรยาบรรณของนักกีฬา
5. มีความจงรักภักดีและความภูมิใจในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และตระหนักในความสำคัญของการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
Untitled Document
ศูนย์สารสนเทศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
144 หมู่ที่ 8 ถนนทุ่งสง - สุราษฏร์ฯ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
Tel 075-302031 Fax 075-302034 E-mail ntss.ipe@gmail.com
 
 
Untitled Document