รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา 2563
(1 กรกฎาคม 2563 – 9 เมษายน 2564)

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่